Iontoměničová pryskyřice
Ionexy jsou makromolekulární sloučeniny, jejichž základ tvoří trojrozměrný skelet. Na něm jsou umístěny aktivní (výměnné) skupiny. Ionexy se používají ve formě drobných kuliček o velikosti 0,3 - 1,5 mm a umožňují kvantitativně odstraňovat z vody nežádoucí ionty výměnou za ty, kterými byly funkční skupiny ionexu předběžně (při regeneraci) nasyceny a které pro daný účel nevadí. Vhodnou kombinací ionexů docilujeme deionizaci nebo demineralizaci vody. Hovoříme o tzv. iontové výměně.
Ionexy jsou nerozpustné ve vodě a v běžných anorganických a organických rozpouštědlech. Ve vodě však botnají, základní skelet se rozpíná, ionex se stává porézním, funkční skupiny disociují a jsou přístupny upravovanému roztoku. Nabotnání je tedy základní podmínkou úspěšné funkce ionexů.
Iontová výměna je rovnovážným procesem, který můžeme zjednodušeně popsat rovnicí, kde MA a B je ionex ve formě iontu A, resp. B : MA + B = MB + A Ionex ve formě iontu A odstraňuje z vody ionty B, mění je za ionty A, kterými byl předtím při regeneraci nasycen a převádí se tak do formy B, reakce probíhá doprava (pracovní období ionexu). Po určité době je ionex převeden do formy B, není schopen dále kvalitativní iontové výměny, je vyčerpán. Ionexem proto necháme protékat roztok o vysoké koncentraci iontu A, který z ionexu vytěsňuje iont B a převádí ho opět do formy A, reakce probíhá doleva (regenerace).
Iontoměničové pryskyřice dělíme podle funkce a charakteru aktivních skupin:

katexy
silně kyselé
MSO3 Na
slabě kyselé
MCOOH
anexy
silně bazické
MOH
slabě bazické
MN

Demineralizace směsným ložem - mixed bed
Vedením vody jediným filtrem obsahujícím směs směs silně kyselého katexu v H+ formě a silně bazického anexu v OH- formě docílíme demineralizační efekt stejný, jako bychom obdrželi mnohonásobně opakovanou dvoustupňovou demineralizaci (katex, anex zvlášť). Demineralizací směsným ložem dospíváme prakticky k teoretické čistotě upravené vody.
Regenerace je umožněna rozdílem měrné hmotnosti mezi katexem a anexem. Při praní vytvoří těžší katex spodní, anex pak horní vrstvu. Rozhraní mezi ionexy musí být co nejostřejší. Pomocí roštu zabudovaného na rozhraní mezi katexem a anexem je možno regenerovat separátně katex minerální kyselinou (HCl) a anex pomocí NaOH. Po vymytí se pak katex i anex zamíchají tlakovým vzduchem.
Při provozování filtrů se směsným ložem je třeba používat ionexy s vytříděným zrněním anexu i katexu, čímž je zaručeno ostré rozhraní mezi katexem a anexem při separaci a správná funkce. Proto je nutné používat ionexy pro směsná lože s označením MB.
K plnění našich demineralizačních patron používáme moderní iontoměničovou pryskyřici AMBERJET, kterou vyrábí společnost ROHM & HAAS. Ta je tvořena směsí 40% silně kyselého katexu AMBERJET 1500H a 60% silně bazického anexu AMBERJET 4400OH. Její vlastnosti uvádí následující ::tabulka::  

Balení, skladování
Amberjet-MB dodáváme v plně nabotnalém stavu přímo v demineralizačních patronách nebo PE kanystrech po 20-ti litrech, či v PE soudcích nebo pytlích po 50-ti litrech. Skladuje se v dobře uzavřených původních obalech tak, aby ionex nevyschl. Z hlediska ochrany před růstem mikroorganismů, zvláště na ionexu již vyčerpaném, je nejvhodnější skladovat jej při teplotě pod 5°C. Teplota skladování může být však i - 15°C, ale při následném rozmrazování se musí postupovat velice opatrně, aby celýproces byl velice pozvolný.
Amberjet-MB má vlastnosti silné kyseliny a nesmí proto přicházet do styku se železem, neboť způsobuje korozi a vývin vodíku.

První pomoc
Při vniknutí do oka - oko ihned vymývat proudem čisté vody, odstranit kuličky ionexu
Při náhlém požití - vypít asi 0,5 litru vlažné vody a drážděním hrdla vyvolat zvracení

.<

o nas kontakt links