Regenerace iontoměničových pryskyřic

Hlavní činností naší společnosti je regenerace iontoměničových pryskyřic určených k demineralizaci pitné vody. K tomu využíváme technologickou linku, která byla instalována na základě smlouvy o poskytnutí Know How německou společností Wilhelm Werner, GmbH.

Technologické zařízení provozovny je určeno k regeneraci směsných loží iontoměničových pryskyřic – MIXBEDů, které jsou tvořeny směsí 40% silně kyselého katexu a 60% silně bazického anexu. Regenerace je umožněna rozdílem měrné hmotnosti mezi oběma komponentami. Provádí se ve speciální regenerační koloně proplachováním regeneračními činidly – kyselinou chlorovodíkovou, resp. hydroxidem sodným. Při regeneraci dochází k opačné sorpci iontů než při pracovním cyklu. Ionty původně navázané na funkčních místech iontoměniče jsou odváděny vystupujícím roztokem.

Základní princip našich služeb spočívá v tom, že regenerace je prováděna výměnným způsobem. To znamená, že množství pryskyřice určené k regeneraci je ihned navráceno zákazníkovi z vlastních zásob naší společnosti.

Iontoměničové pryskyřice

Ionex je měnič iontů (iontoměnič). Jedná se o vysoko molekulární látku s dostatečnou pórovitostí, jejíž základní skelet na povrchu nese náboj.

Nabízíme iontoměničové pryskyřice významných světových výrobců. Zaměřujeme se především a dodávku směsných loží, které se používají k demineralizaci vody:

  • Amberlite
  • AmberJet
  • Duolite
  • Resinex
  • ResinTech

Změkčovače

Běžně dostupná voda z vodovodního řadu nebo jiného zdroje je pro většinu průmyslových aplikací příliš tvrdá. Změkčení je proces, kdy se průtokem vody přes katexové lože odstraňují uhličitanové (hydrogenuhličitanové) soli vápníku a hořčíku.

Nabízíme sortiment jednoduchých změkčovacích filtrů, které potřebují odstávku pro regeneraci až po duplexní provedení s nepřetržitou dodávkou měkké vody.

Nabídka od průtoků 1,0 m3/h po výkony přes 50 m3/h.

Široký záběr aplikací pro pitné vody i průmyslové aplikace. Vždy Vám rádi provedeme návrh dle Vašeho zadání.

senior male researcher carrying out scientific research in a lab using a microscope (shallow DOF; color toned image)

Demineralizační patrony

Demineralizační patrony nacházejí uplatnění v celé řadě odvětví průmyslu.

Používají se k demineralizaci vody a jsou schopny odstranit více než 99% solí, obsažených ve vodě.

Fungují samostatně k přímé demineralizaci či, jako dočišťovací stupeň po reverzní osmóze.

Jsou to tlakové plastové nádoby s polypropylénovou vystýlkou na vnější straně zesílenou návinem ze skelných vláken sycených epoxidovou pryskyřicí.Nahoře osazují plastovou (PVC) distribuční hlavou s těsnícím O-kroužkem. Hlava je osazena šroubením pro přívod vody a odvod vody upravené.

Voda vstupuje do patrony štěrbinovou tryskou, která je umístěna v dolní části hlavy, a je jí distribuována k iontoměniči. Průtokem přes směsné lože katexu a anexu, dochází k její demineralizaci. Takto upravená voda je pomocí trubky osazené štěrbinovou tryskou přiváděna k výstupnímu šroubení.

Reverzněosmotické stanice

Jednotky reverzní osmózy (RO) se používají k výrobě demineralizované vody bez použití chemických látek. Kromě toho jednotky RO odstraňují pyrogeny a mikroorganismy a také až 90% organických látek.

Reverzně-osmotická stanice je poměrně složité a nákladné zařízení. Její optimální činnost je zajištěna pouze tehdy, jsou-li parametry jednotlivých částí přizpůsobeny konkrétním provozním podmínkám.

Nabízíme reverzně-osmotické stanice o výkonu 10 – 250 l/hod.